Warunki bezpieczeństwa - zmiękczacze wody


1) Montaż systemu powinien być wykonany przez wyspecjalizowany serwis hydrauliczny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zainstalowania lub użytkowania systemu.

2) Instalację urządzenia oraz wszystkie podłączenia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.

3) Podłącz zmiękczacz do rury głównego dopływu wody przed ogrzewaczem wody. DO ZMIĘKCZACZA NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ CIEPŁEJ WODY.

4) Urządzeń nie należy instalować bliżej niż 3 metry od odpływu wody z urządzenia i dopływu wody do ogrzewacza wody, mogą one przenosić ciepło wstecznie rurą zimnej wody do zaworu sterującego (głowicy). Gorąca woda może poważnie uszkodzić urządzenie.

5) Temperatura wody przepływającej przez urządzenie nie może przekraczać 40°C.

6) Urządzenie należy zamontować w miejscu, w którym temperatura przekracza 4oC i w, którym nie jest on narażony na czynniki atmosferyczne. UWAGA! Temperatura poniżej zera może zniszczyć lub uszkodzić urządzenie.

7) Urządzenia nie należy montować w pobliżu źródła kwaśnych oparów.

8) Urządzenia nie należy wystawiać na działanie związków ropopochodnych.

9) Do uszczelniania gwintów nie należy stosować pakuł, lakieru ani innych uszczelniaczy tego typu. Do uszczelniania należy stosować tylko i wyłącznie taśmę teflonową.

10) Nie wystawiać zmiękczacza na działanie silnego źródła ciepła, światła słonecznego, mrozu oraz wilgoci.

11) Cieśninie wody zasilającej musi mieścić się w granicach opisanych w instrukcji montażu systemu.

12) Zabrania się stawiania urządzenia w pozycji leżącej podczas transportu, instalowania lub użytkowania. Niezastosowanie się do wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia systemu lub jego elementów.

13) Z urządzeniem należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Nie obracać do góry dnem, nie przeciągać po podłodze,  nie stawiać na powierzchniach o ostrych krawędziach.

14) W celu podłączenia urządzenia do prądu należy zastosować dostarczony z urządzeniem transformator. Ze względu na ochronę przed wilgocią, transformator i gniazdko zasilające muszą znajdować się wewnątrz pomieszczenia. Transformator musi być podłączony wyłącznie do gniazdka sieciowego znajdującego się wewnątrz pomieszczenia o napięciu 230V / 50Hz.

15) Zmiękczacz musi być nieprzerwanie podłączony do zasilania elektrycznego (wyjątkiem są prace konserwacyjne).

16) Przy wszelkich operacjach konserwujących należy odłączyć zasilanie elektryczne zmiękczacza.

17) W przypadku uszkodzenia przewodu transformatora, należy niezwłocznie odłączyć urządzenia od źródła głównego zasilania, następnie odłączyć uszkodzony transformator. Przed ponownym uruchomieniem systemu, transformator powinien być wymieniony na nowy.

18) Otwór do uzupełniania poziomu soli powinien być zawsze zamknięty - można go otwierać wyłącznie podczas czynności serwisowych lub podczas uzupełniania poziomu soli.

19) W przypadku instalacji zgrzewanej, łączenia połączeń (zgrzewania) należy dokonywać z dala systemu zmiękczającego. Niestosowanie się to tego zalecenia może spowodować usterkę produktu.
20) Stosować tylko i wyłącznie sól tabletkowaną marki Aquafilter®.

21) Po instalacji urządzenia przynajmniej raz w miesiącu należy kontrolować jakość wody, aby upewnić się czy urządzenie działa poprawnie.

22) Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych marki Aquafilter®. W przypadku stosowania elementów innej marki producent nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie systemu oraz za jakiekolwiek szkody z tym związane.

23) Urządzenia nie należy stosować do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.